Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Ekologinė verslo aplinka

Autorius: Tomas

Didėjant Žemės gyventojų skaičiui ir nuolat augant jų poreikiams, didėja ir žmonių ūkinės veiklos įtaka gamtai, aplinkai. Ypač visą tai mes jaučiame dabar, nes dar praeitame šimtmetyje pati gamta sugebėdavo neutralizuoti jai žalingų veiksnių pasekmes. Tačiau šios unikalios gamtos savybės, kaip ir visa kita, turi ribas.

Didžiausi aplinkos taršos židiniai yra šiose ūkio šakose : pramonėje, žemės ūkyje ir transporte.

Mūsų dvidešimtasis amžius, kuriam būdingas nepaprastai spartus gamybinių jėgų vystymasis, pasižymi ir tuo, kad kai kuriose pasaulio šalyse jis sukėlė aplinkos užterštumą, gręsiantį katastrofiškomis pasekmėmis. Todėl žmonija yra priversta peržiūrėti nusistovėjusius savo veiklos prioritetus ir ieškoti tarp jų vietos aplinkos apsaugai.

Akivaizdu, kad pavieniai asmenys ir apskritai visuomenė turi pakeisti gyvenimo būdą, kad sustotų aplinkos degradacija, kurią sukelia neperdirbtų ir žalingų medžiagų išskyrimas į aplinką. Pagal dažnai minimą formulę, aplinkos degradacija turėtų būti sumažinta 10 kartų, t.y. iki vienos dešimtosios, kad ekosistema būtų išsaugota ir išliktų ateities kartoms. Universitetai ir verslo pasaulis investuoja pinigus į mokslinius tiriamuosius darbus ir naujas technologijas, kad sumažėtų medžiagų srautas visuomenėje.

Taigi šiuo metu gamtai neišvengiamai būtina žmogaus pagalba. O šio darbo tikslas – trumpai apžvelgti ką ir kodėl turime saugoti, kokius sprendimus aplinkosaugos srityje turime padaryti prieš tapdami pilnateise Europos Sąjungos valstybe, kokią žalą daro automobilių išmetamosios dujos ir t.t.

1. EKOLOGINĖ VERSLO APLINKA
Tai aplinka, kuriai išsaugoti gana didelį dėmesį skiria ES, JAV, Japonija ir kitos pramoninės valstybės. Be to, tai viena pirmaeilių sričių, kurioms teikiama parama ir besivystančioms šalims. Neišsaugojus ekologinės arba aplinkos apsaugos funkcijos, negalime tikėtis ilgalaikės sėkmės. Todėl verslininkas visuomet turėtų apgalvoti ( ar moraline prasme, ar verčiamas fiskalinių nuobaudų), ką jis galės palikti ateitiems kartoms, nepaisydamas į trumpalaikio pelno bei naudos sau ir savo įmonei tarptautinėje rinkoje.

Ekologijos prigimtis. Tarptautinių žodžių žodynas teigia, kad ekologija – tai mokslas, tiriantis organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką. Tarptautinio verslo terminologija tariant, ekologinė aplinka – tai apskritai sveika, verslo, verslo dalyvių aplinka. Ir vienas pagrindinių tarptautinio verslo uždavinių – išsaugoti aplinką ateities kartoms.

Teisinės-ekologinės verslo aplinkos santykis. Norint išsaugoti verslo aplinką, turi būti leidžiami ir įgyvendinami tam tikri įstatymai, reguliuojantys įmonių, ypač gamybinių, veiklą, aplinkos teršalus ir pan. Vien tik ES veikia ne viena institucija, užsiimanti verslo aplinkos apsauga, jos užtikrinimu, analize ir informacijos teikimu visuomenei. Tačiau, anot kritikų, jų nepakanka, ir ES kritikuojama dėl to, kad verslo ir ekonomikos plėtrai skiriamas didesnis dėmesys nei verslo ekologijai.
1.1. Aplinkos apsaugos politika.
Pastaruoju metu vis labiau akcentuojama globalaus ( ir viso kito verslo lygmens) apsauga. Verslo įmonės bei pavieniai asmenys daro didelę įtaką, o ir patys yra veikiami aplinkos apsaugos problemų ir įvairių institucijų, nustatančių užterštumo lygio ribas, gamtinių išteklių sunaudojimo ribinius kiekius ir pan. Nors ES viena pirmųjų ėmėsi priemonių ekologijai išsaugoti, vis labiau aiškėja, kad ekologija – tarptautinė, o ne kelių regionų sprendžiama problema. ES šalys narės pasirašė Amsterdamo sutartį, kuri įsigaliojo 1999 metų gegužės 1 dieną. Joje teigiama, kad aplinkos apsauga yra vienas svarbiausių sąjungos tikslų. Be to, aplinkos apsauga turi būti integruojama į kitas politikas. Šių principų priėmimas daro įtaką tiek komercijos, tiek pramonės, tiek paslaugų sritims, nes visuotinis aplinkos apsaugos integravimas yra visaapimantis. Taigi verslo įmonės turi atsižvelgti į nustatomus reikalavimus, gamindamos produkciją, saugodamos gamtos išteklius, teikdamos paslaugas ir t.t. Tačiau , viena vertus, dauguma įstatymų leidžiami, siekiant supaprastinti paslaugų, prekių, kapitalo, darbo judėjimą; iš kitos pusės, verslininkams, kuriems reikia visus sprendimus derinti su ekologijos reikalavimais, šių biurokratinių suvaržymų vis daugėja. Aplinkos apsaugos politikos nuostatų integravimas į kitas verslo politikas – tai ilgalaikis procesas, todėl jis vykdomas palaipsniui.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rašykite komentarą

-->