Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Biblija

Autorius: Povilas

Biblija yra senovinė, šventoji knyga, istorinis paminklas.Ji yra puikių intriguojančių istorijų knyga. Tačiau ji ne tik įdomių istorijų virtinė, visos jos byloja vieną didįjį pasakojimą. Šis didysis pasakojimas yra apie Dievą, pasaulio ir žmonių kūrėją, ir apie tai, ką Jis veikia su savo kūrinija.

Sukūrimas:
Dievas sukūrė visatą iš nieko,žodžiais suteikdamas daiktams egzistenciją. Jis apgyvendino žmones savo sukurtame pasaulyje, pavesdamas juo rūpintis. Žmonių globai Dievas atidavė gyvūnus, paukščius, medžius ir augmeniją.

Nuopolis:
Dievas pirmuosius žmones įkurdino sode, kuriame leido laisvai gyventi. Jis tik buvo uždraudęs valgyti vaisius nuo medžio, stovinčio sodo viduryje. Tačiau Žalčio(blogio įsikūnijimo) įkalbinti, jie paragavo uždraustojo vaisiaus ir buvo išvaryti iš sodo. Šis pasakojimas iš esmės padeda suprasti Bibliją, nes per jį paaiškėja, kad žmonija nebeturi tiesioginio ryšio su Dievu. Visa kūrinija taip pat prarado pirmapradį Dievo artumą.

Izraelis:
Dievas išsirenka Izraelio tautą, kurią imasi saugoti ir globoti. Net izraelitams patekus į Egipto nelaisvę, Dievas juos išgelbėja per Mozę, kuris išveda tautą iš Egipto. Kol tauta klaidžiojo po dykumą, Dievas davė savo įstatymą. Dievo Įstatymo esmę sudaro dar 10 įstatymų, kurie moko žmones, kaip jie turi gyventi. Pradėjus pusei amžiaus Viešpats nuostabiu būdu sugrąžino į tėvynę Judo gyventojus.

Jėzus:
Pasaulyje pasirodė Jėzus-mokytojas ir gydytojas, kalbėjęs apie Dievo karalystę,-patvirtindamas, kad Dievas tebesirūpina savo žmonėmis, nepaisant jų priespaudos ir kančių. Jėzus trejus metus žmones mokė, gydė ir išvarinėjo piktąsias dvasias iš apsėstųjų, skelbdamas, kad Jo darbuose ir mokyme atsispindi Dievo galybė. Jis rūpinosi vargšais ir atstumtaisiais, galėjo padėti net svetimšaliams, kurie į jį kreipdavosi, skelbė žmonėms gailestina Dievo meilę ir tikėjosi, kad tauta per Jo paties auką dvasiškai atgims. Tačiau žydų religiniai vadovai visą savo gyvenimą piktinosi išgirdę tokias Jėzaus kalbas. Greitai Jėzus buvo suimtas ir nuteistas mirti, o tada romėnai Jėzų pasmerkė nukryžiuoti. Kol Jėzus kabojo ant kryžiaus, tamsa gaubė kraštą. Tačiau mirtis neturėjo jam galios ir Jėzus po 3 dienų prisikėlė. Jis tikrai buvo Mesijas!
Kristaus sekėjai: Prisikėlęs iš mirties Jėzus savo mokiniams pavedė skelbti žinią apie Jį kitiems žmonėms. Jėzus, prieš palikdamas savo mokinius ir išeidamas pas Dievą Tėvą, pažadėjo atsiųsti jiems galią, padėsiančią atlikti šią didžią užduotį;tą galią Jėzus pavadino Šventąja Dvasia.

Laikų pabaiga:
Pirmieji krikščionys gyveno, laukdami, kada Jėzus sugrįšiąs į žemę užbaigti to, ką Jis čia pradėjęs savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu. Jie laukė ir visos kūrinijos atsinaujinimo, kuris turįs įvykti pagal pirmapradę Dievo idėją. Tuomet ateis diena, kai pasaulyje nebeliks blogio ir neteisybės, ir tie, kurie atmetė Dievą, būsią nubausti, o tie, kurie tikėjo Jėzų, regės Dievą akis į akį.

Biblijos poveikis:
Vos pradėjus tyrinėti šiuolaikinę Vakarų civilizaciją, iš karto susiduriame su Biblija. Daugelį šimtmečių ji turėjo lemiamos įtakos mūsų įstatymams, švietimo sistemoms ir demokratijos idealams-jau nekalbant apie mūsų žmogaus žmogaus teisių sampratą. Vienaip ar kitaip,Biblija darė didžiulį poveikį daugumai žymiausių Europos politikos,socialinio gyvenimo ir religijos reformatorių, o per juos-visoms didžiausioms Vakarų pasaulio tautoms. Tą patį galima pasakyti apie daugybę dabartinių permainų pasaulio kultūroje. Kai bundančių tautų žmonės ieško savojo kelio, daugelis jų vadovų pasirenka Bibliją.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->