Studijoms.lt

Referatai, konspektai

BĮ UAB “Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras” Kauno filialas marketingo planas

Autorius: Vilhemas

TURINYS

ĮVADAS 3

1. Makroaplinkos, darančios įtaką „LSJKB“ veiklai, vertinimas 4

1.1. Ekonominė aplinka 4

1.2. Socialinė kultūrinė aplinka 5

1.3. Politinė teisinė aplinka 6

1.4. Mokslinė technologinė aplinka 7

1.5. Gamtinė aplinka 8

2. „LSJKB“ marketingo komplekso vertinimas 10

2.1. Teikiamų paslaugų vertinimas 10

2.2. Kainodara 13

2.3. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas 15

2.4. Klientų analizė 16


2.5. Konkurentų vertinimas 17

2.6. Tyrimas ir jo rezultatų analizė 18

2.7. SWOT analizė 27

3. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas 28

3.1. Marketingo strategijų formulavimas 29

3.2. Marketingo veiksmų ir priemonių planas 29

IŠVADOS 30

LITERATŪRA 31

PRIEDAI 32


ĮVADAS

Intensyvios ir agresyvios konkurencijos laikais vis aktualesnis tampa marketingo specialistų organizacijoje poreikis. Globalizacijos procesams tampant vis spartesniems – produktai, paslaugos ir technologijos gali būti lengvai nukopijuojamos, nesuteikdamos garantijų ilgalaikei sėkmei.

Pokyčiai pasaulyje reikalauja naujo požiūrio į vadybą, nes organizacijos pasiekimus lemia mąstymo ir veiklos būdas. Norėdama pasiekti maksimalius rezultatus, organizacija privalo būti novatoriška, lanksti, kūrybinga, kad galutinis vartotojas būtų patenkintas. O šiuos dalykus yra pakankamai sunku įgyvendinti.

Kursiniame darbe pateikiame BĮ UAB „Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras“ marketingo planą. Marketingo planavimą galima apibūdinti kaip metodą norimiems įmonės rezultatams pasiekti. Veiksmingas marketingo planas nebūtinai turi būti standartinio formato ir atitinkamos apimties. Rengiant marketingo planą svarbu nuodugniai viską apmąstyti ir sukurti visas veiklos sritis apimantį planą.

Norint, kad įmonė funkcionuotų ir išliktų konkurencinėje kovoje, reikia suformuluoti marketingo tikslus, kurie nusakytų įmonės padėtį ir būdus, kaip tai pasiekti.

Kursinio darbo tikslai ir uždaviniai:

• apžvelgti įmonės makroaplinkas;

• įvertinti jos marketingo komplekso elementus;

• atliksime anketinį tyrimą;

• atlikti SWOT analizę;

• parengti marketingo veiksmų ir priemonių planą.


1. MAKROAPLINKOS, DARANČIOS ĮTAKĄ „LIETUVOS STUDENTŲ IR JAUNIMO KELIONIŲ BIURAS“ ĮMONĖS VEIKLAI, VERTINIMAS

Makroaplinka – tai visuma jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos.

Makroaplinkai priskiriamos:

• ekonominė aplinka;

• socialinė kultūrinė aplinka;

• politinė teisinė aplinka;

• mokslinė technologinė aplinka;

• gamtinė aplinka. (1)

Planuojant įmonės marketingo veiklą labai svarbu gerai atlikti įmonės aplinkos analizę, kadangi čia yra analizuojami didžiausią įtaką įmonės veiklai darantys veiksniai. (2)

1.1. Ekonominė aplinka

Ekonominė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, pasireiškiantis tam tikrais ūkio raidos dėsningumais bei tendencijomis, darančiomis įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams. (1)

Kiekvienos įmonės veiklai didelį poveikį turi tokie makroekonominiai veiksniai kaip bendra šalies ekonominė būklė, jos plėtros lygis. Nuo jų didesniu ar mažesniu mastu priklauso gyventojų perkamoji galia, jų elgsena rinkoje, prekių paklausa ir jų pardavimas. (1)

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rašykite komentarą

-->