Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Bernardas Brazdžionis

Autorius: Lukas

Bernardas Brazdžionis- peotas neoromantikas. Nepriklausomos Lietuvos metais kūręs ir leidęs eilėraščius tėvyneje. Apie B. Brazdžionį to meto kritika atsiliepė gana prieštaringai: ir peikė, kritikavo, ir gyrė, dievino. Galbūt tokios prieštaringos nuomonės rodo tikrą talentą, kokiu, be abejo, apdovanotas B. Brazdžionis. Jo kūryba- tai versmė, iš kurios dvasinio peno semtis gali bet kas ir bet kokiu laiku, nes poeto eilėraščiuose įkūnyti amžinieji gyvenimo ir žmogiškumo dėsniai niekada nesensta. B. Brazdžionis savo poezija skelbia tėvynės meilę, žmogaus ir Dievo vienybe, kalba apie mažo žmogaus didelę sielą.

B.Brazdžionis gimė 1907m. vasario 2d. Steibekėlių kaime netoli Pumpėnų, Biržų apskrityje. 1908m. šeima emigravo į JAV, bet 1914m. vėl grįžo į Lietuvą. Pradžios mokyklą B.Brazdžionis lankė Žadeikiuose ir Pasvalyje. 1921-1929m. mokėsi Biržų gimnazijoje. Nuo 1924m. B.Brazdžionis pradėjo rašyti ir spausdinti savo eilėraščius. 1929-1934m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, taip pat pedagogiką Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Humanitarinių mokslų fakultete. Čia B.Brazdžioniui atsivėrė plati dirva literatūriniam darbui ir interesams. Jis dalyvavo studentų ateitininkų “Šatrijos” meno draugijoje, studentų humanitarų draugijos literatūros sekcijoje, kuriai 1931m. vadovavo. 1933m. redagavo laikraštį “Lietuvos studentas”. Baigęs universitetą, B.Brazdžionis dėstė lietuvių kalbą įvairiuose kursuose ir mokyklose, 1937-1939m. dirbo “Sakalo” leidykloje Kaune, o 1940 – 1944m. buvo Maironio literatūros muziejaus kuratorius. Jis redagavo daugelį visuomeninių ir literatūrinių žurnalų – “Ateities spinduliai” (1932-1940), “Pradalgės” (1934-1935), “Dienovidis” (1938-1939), skelbė kritikos straipsnius ir knygų recenzijas, išleido vaikams skirtas poezijos knygas. B.Brazdžionio rinkinys “Ženklai ir stebuklai” (1936) pelnė “Sakalo” leidyklos premiją, o “Kunigaikščių miestas” (1939) Valstybinę literatūros premiją.

1944m. B.Brazdžionis pasitraukė į Vakarus. 1944-1949m. poetas gyveno Ravensburge (Vokietijoje), dalyvavo lietuvių tremtinių kultūriniame gyvenime, išleido poezijos rinkinių. 1949m. B.Brazdžionis persikėlė į JAV. Kurį laiką gyveno Bostone, dirbo Lietuvių enciklopedijos visuotinės literatūros skyriaus redaktoriumi ir linotipininku. Persikėlęs iš Bostono į Los Angeles, 1955-1972m. redagavo žurnalą “Lietuvių dienos”. Amerikoje B.Brazdžionis išleido daug poezijos rinkinių.

Šiandien B.Brazdžionis tebėra produktyvus ir populiarus poetas

Bernardas Brazdžionis gimė 1907 m. vasario 2 d. Biržų apskrityje (dabar pasvalio rajonas), Trumpėnų valsčiuje, Stebeikėlių kaime. Brazdžionių šeima iki 1914 m. gyveno Amerikoje, o grįžusi į Lietuvą įsikūrė Žadeikių dvare. Bernardas nuo 1921 m. lankė Biržų gimnaziją. Jau mokantis gimnazijoje, išryškėjo jo literatūriniai gabumai. 1926 m. išejo pirmasis B. Brazdžionio poezijos rinkinys “Baltosios dienos”. Poetas 1929-1934 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką. Studijų metais priklausė ateitininkų draugijai “Šatrija”. Baigęs universitetą, kurį laiką mokytojavo. 1937 m. pradėjo dirbti “Sakalo” leidykloje, o nuo 1940 m. vadovavo Maironio literatūros muziejui.

B. Brazdžioniui nebuvo priimtinos bolševizmo idėjos. Negalėjo jis dirbti ir kurti tokioje atmosferoje, kuri vyravo 1940 m. užgrobus Lietuvą. Todėl, karui baigiantis, poetas pasitraukė į Vakarus: iš pradžių į Austriją, Vokietiją, vėliau į Ameriką. 1949 m. dirbo Bostone, “Lietuvių enciklopedijos” leidykloje. Dabar gyvena Kalifornijoje, Los Angele. 1989 m. pirmą kartą po karo, lankėsi Lietuvoje.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->