Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Aukštadvario bažnyčia

Autorius: Indrė

Kalbinau Eleonorą ir Juozą Suraučius. Kurie į bažnyčią vaikšto nuo pat mažumės. O į Aukštadvario bažnyčią pradėjo vaikščioti kai atsikėlė 1972m. į Aukštadvarį nuo atgimimo, nes tarybų valdžios metais 1985-1986 m. buvo draudžiama eiti į bažnyčias. E. Suraučienė prisimena, kad po atgimimo keitėsi daug kunigų: Petras Bingelis- Pastatė kleboniją, sutvarkė bažnyčios lubas, nudažė stogą. Jį iškėlė į Stakliškes, o vietoje atkėlė V. Sabaliauską, kuris išdažė visą bažnyčios išorę, sudėjo vienoje bažnyčios pusėje langus, išdažė grindis. Prie jo buvo grąžinti kultūros namai bažnyčiai. Jį iškėlė į Alytų, po jo atkėlė Juozą Kaminską. Jis buvo labai trumpai, jis buvo atleistas iš kunigų. Jį pakeitė Algirdas Jurevičius. Jis atnaujino prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią laiptus, pradėjo statyti naują tvorą, įrengė bažnyčioje garso aparatūrą, suderino vargonus. Šis kunigas labai gražiai dainuodavo ir grodavo, suorganizavo bažnytinį mergaičių chorą. Dažnai jis ateidavo į mokyklą ir padėdavo vesti tikybos pamokas. A. Jurevičius išvažiavo studijuoti į Vokietiją. Vietoj jo atkėlė Virginijų Balnį. Jis pradėjo remontuoti kleboniją, tvarkė bažnyčios ir klebonijos aplinką, išnaikino visus krūmus, nupirko žoliapjovę, pertvarkė centrinį šildymą klebonijoje. Jis buvo taip pat neilgai, jį pakeitė iš Kaišiadorių, dabartinis Vytautas Kazimieras Sudavienis. Jis toliau tvėrė tvorą, šventoriuje padarė suolus, pasodino daug medelių šventoriuje ir už jo. Išlygino šventorių ir pasėjo žolę. Išdažė bažnyčios grindis, pakeitė laiptus prie didžiojo altoriaus ir altoriaus viršų padarė ąžuolinį. Jis atnaujino tabernakulį, patvarkė elektrines žvakides, paruošė ąžuolinę medžiagą dievo stalui. Parapijos namuos išdažė grindis, sutvarkė krosnį, kanalizaciją, sutvarkė aplinką. Klebonijoje pakeitė langus plastikiniais, pakeitė duris, sutvarkė centrinio šildymo krosnį. Jis užsibrėžė padaryti dar daug darbų.

Bažnyčioje yra grupelė žmonių kurie padeda tvarkyti aplinką, šventorių, bažnyčios vidų. Bažnyčios vidų tvarko Ona Kristapavičienė. Altoriaus gėles, užsitiesimus ir liturginius rūbus tvarko Danislova Impulienė ir Aniceta Kaliukevičienė. Šventorių prižiūri grupelė gėlininkių Vanda Kavoliūnienė, Vanda Zenkevičienė, Stasė Bratasienič, Eleonora Suraučienė. Labai aktyvi veikėja buvo Aldona Simkevičiūtė.

Kokie dar be mišių vyksta renginiai bažnyčioje?

Daugiausia renginių bažnyčioje vyksta po mišių arba jų metu.

Minima sausio 13-oji, vasario 16-oji, kovo 11-toji.laikomos mišios už Tėvynę, pagerbia sausio 13-osios aukas, kunigas pasako pamokslą, po pamokslo giedamas Lietuvos himnas.

Per Trijų Karalių šventę mokiniai apsirengę karaliais atneša dovanų ir sveikina gimusį Kristų.

Po Šv. Velykų per Atvelykį Caritas, maltietis ir klebonas organizuoja vaikų Velykėles, kurios švenčiamos parapijos namuose. Tai didelė vaikų šventė, nes jei ruošiamasi iš anksto. Vaikai dar prieš šventę mokomi marginti kiaušinius, daryti sausas puokštes ir rišti verbas. O šventės šventės diena organizuojama puokščių ir suvenyrų parodėlė. Išrenkamos gražiausios puokštės ir stipriausias margutis. Vyksta margučių ridenimo varžybos, vaikų pasirodymai. Į šventę ateina Velykė su kiškučiais, atneša vaikams dovanėlių, žaisliukų. Po to visi vaišinasi arbatėle, vaisiais, saldumynais, sumuštiniais.

Gegužės ir birželio mėnesiais pažymimos motinos ir tėvo dienos, kurių metu meldžiamasi už mirusias motinas ir tėvus.

Birželio 14-ąją minima Gedulo ir Vilties diena, o 15-ąją okupacijos ir genocido diena. Tą dieną po pamaldų prie tremtiniams pastatyto šventoriuje kryžiaus vyksta minėjimas, skaitomi savos kūrybos eilėraščiai, dainuojamos tremtinių dainos, kurias atlieka buvę tremtiniai ir politkaliniai.

Rugsėjo 1-ąją pamaldos skirtos mokiniams ir mokytojams. Mokiniai vadovaujami mokytojo D. Čepaitienės paruošia montažą, atneša atnašas. Jos kasmet būna kitokios. Atneša duonos, vaisių, knygą, ąžuoliukų, kuriuos po pamaldų pasodina šventoriuje, o duona pavaišina visus bažnyčioje esančius žmones.

Rugsėjo mėnesį klebonas aplanko visas parapijoje esančias mokyklas, pabendrauja su vaikais, atveža labdaros.

Lapkričio 1-ąją dieną po pamaldų bažnyčioje visi kartu su klebonu eina į kapines. Ten meldžiasi už mirusius, pašventina kapines, paminklus. Per Vėlines ir po jų klebonas lanko kitas parapijoje esančias kapines.

Gruodžio mėnesį Caristas, maltiečius ir klebonas organizuoja vaikams kalėdinę eglutę. Ji vyksta parapijos namuose. Čia vaikai vaidina, šoka, žaidžia, ateina Senelis Šaltis, o paskui vaišinasi kalėdinėmis vaišėmis. Kalėdų proga maltiečiai, paristas ir klebonas lanko vienišus senelius, neįgalius žmones, daugiavaikes šeimas, dalinama jiems labdarą ir lauknešėlius su maisto produktais.

Dažnai vyksta ir kiti renginiai. Buvo atvykę operos ir baleto teatro dainininkai su Juozapaičiu koncertavo Kurmickai, eiles skaitė A. Rozenas. A. Adomaitis buvo atsivežęs savo aktorių grupę, kurie po pamaldų bažnyčioje suvaidino ištraukas iš spektaklio. Kaišiadorių šeimos kapela koncertavo šventoriuje. Parapijos namuose buvo paminėtas vyskupo Teofilo Matulaičio gyvenimo ir veiklos kelias. Renginį vedė aktorius Stonys su savo grupe.

Kartais bažnyčioje gieda Kaišiadorių bažnytinis choras ar iš Vilniaus atvykę solistai.

Mūsų klebonas ir kiti buvę kunigai organizuoja parapijiečių išvykas į šventas vietas. Aplankytas Kryžių kalnas, Šiluva, Žemaičių Kalvarija, Vilniaus katedra, Aušros vartų bažnyčia. Beveik kiekvienais metais parapijiečiai vežami į Pievašiūnų atlaidus.

Labai nuoširdžiai klebonas Sudavičius priima maldininkus- piligrimus, kurie kasmet ateina iš Lenkijos. Jie per Aukštadvarį eina į Aušros vartus, o čia apsistoja nakvynei. Čia jie pamaitinami, apnakvindinami, gali net išsimaudyti pirtyje. Taip pat čia apsistoja ir Lietuvos piligrimai, kurie eina su kryžiumi per Europą. Jie eina iš Vilniaus iki Vatikano.

Grupė parapijiečių dalyvauja maldos būrelyje. Ten skaitomas Šventasis raštas, biblija, kitos įvairios maldos, kalbamas rožinis.

Svarbiausi atlaidai

Mūsų parapijoje švenčiami šie atlaidai: gegužės 7-ąją Stanislovo, rugpjūčio 6-ąją šv. Jėzaus atsimainymo, spalio 7-ąją Šv. Marijos Rožančinė.

Šventoriuje palaidotų kunigų pavardės Kazimieras Čibas, Feliksas Paškenis, Juozas Voveris, Justinas Aukštuolis ir kapinėse palaidotas Vincentas Andrukevičius.

Kaip organizuojamos pirmos Šv. Komunijos šventė?
Balandžio mėnesį kiekvieną sekmadienį tėvai kartu su vaikais yra supažindinami su tikėjimo tiesomis, katekizmu, kaip elgtis bažnyčioje. Prieš pirma Šv. Komuniją būna vaikų žinių patikrinimas, jie atlieka išpažintį, o jau sekmadienį iškilmingai priima pirmą Šv. Komuniją.

Kokie įžymus žmonės buvo apsilankę bažnyčioje?
Kunigas Zubrus, vienuolis Sasnauskas, operos ir baleto teatro solistas Juozapaitis su savo ansambliu, aktorius R. Adomaitis, A.Rozenas.

Kaip Auštadvariečiai prisideda prie bažnyčios išlaikymo?
Beveik neprisideda. Kiek surenka aukų per rinkliavą sekmadieniais (apie 20 Lt.)privalo katalikai mokėti bažnytinį mokestį, bet moka tik trečdalis parapijiečių. Visos pajamos už mišias , kurias aukoja už mirusius arba laidojimą. Tadas Ziminskas paaukojo šarvojimo salei kilimą, užtiesimus, užuolaidas, bažnyčiai nupirko elektroninius vargonus.

Rašykite komentarą

-->