Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Auditas

Autorius: Aurelija

“Auditas- nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir išvados pateikimas, kai nurodoma, ar finansinė atskaitomybė atitinka teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, taip pat Lietuvos Respublikoje taikomus bendruosius apskaitos principus.”

Lietuvoje apie auditinę kontrolę pradėta kalbėti 1990m., kai buvo pradėta rengti buhalterinės apskaitos įstatymo projektas. Jame buvo nurodyta, kad prieš įmonės atskaitomybės tvirtinimą atliekama jos auditinė kontrolė ir padaryta išvada pridedama prie atskaitomybės.

Didelį darbą organizuojant Lietuvoje auditinę kontrolę nuveikė buhalterių ir auditorių asociacija. Prie jos valdybos buvo įkurta auditinės kontrolės komisija. Komisijos iniciatyva 1990m., buvo parengti “Auditinės veiklos Lietuvos Respublikoje nuostatai”. Nuostatuose buvo pateikta bendrų žinių apie auditinę veiklą, auditorių ir jų padėjėjų statusus, audito atlikimo tvarka, rezultatų įforminimas, auditinių įmonių atsakomybė.

19996 metų gruodžio tryliktąją iškilmingai pakartojo auditoriaus priesaiką 198 Lietuvos Respublikos audito ir apskaitos instituto atestuoti auditoriai, susirinkę į atestatų įteikimo šventę. Sėkmingai įveikę keturių kvalifikacinių egzaminų maratoną, jie įrodė esą verti auditoriaus vardo.

Auditorių asociacija ir Audito ir apskaitos institutas

Nors dar 1997m vasario mėn., auditorių asociacija dar nebuvo įregistruota, tačiau jau jos vardas patentuotas, o jos valdyba sausio viduryje jau buvo susirinkusi į pirmąjį pasitarimą. Auditorių laukė neatidėliotini darbai- audito įstatymo, etikos kodekso, darbo dokumentų, nacionalinių audito standartų rengimas. Kada bus patvirtinta audito paslaugų teikimo licencijavimo tvarka, kaip turi būti draudžiama auditorių veikla, ar verta stoti į tarptautines organizacijas? Visus šiuos klausimus ir aptarė Asociacijos valdyba.

Priimant kokį nors sprendimą, rengiant audito veiklą reglamentuojančius dokumentus, buvo svarbi kiekvieno Asociacijos nario nuomonė. Svarbi šios profesinės organizacijos darbo kryptis- išsamiau supažindinti visuomenę, kas yra auditas. Auditorių asociacija suinteresuota kuo greičiau turėti audito įstatymą. Šiuo metu didelį susirūpinimą auditoriams kelia iki šiol Lietuvos Respublikos Vyriausybės nepatvirtinta audito paslaugų licencijavimo tvarka, todėl Asociacijos valdyba kreipėsi į finansų ministrą su prašymu kuo greičiau patvirtinti šią tvarką. Auditoriaus veikla neįsivaizduojama be Etikos kodekso, be auditą reguliuojančių taisyklių, normų ir reikalavimų. Dar vienas visiems auditoriams aktualus klausimas, kurį Asociacija spręs kartu su Audito ir apskaitos institutu,- tai auditorių veiklos draudimas.

Tiek auditoriams, tiek jų klientams labai svarbu surasti vieniems kitus, todėl Institutas 1997metų balandžio mėnesį planuoja suteikti galimybę auditoriams ir audito įmonėms pristatyti visuomenei. Tai turėtų būti paroda- konferencija. Jos metu visos audito ir buhalterinės apskaitos įmonės galės parengti informacijos apie teikiamas paslaugas stendus. Parodoje taip pat buvo pakviesta ir kompiuterinės buhalterinės apskaitos programas kuriančios įmonės. Parodos metu buvo skaitomos paskaitos aktualiomis audito ir buhalterinės apskaitos temomis.

Vadovaudamasis reikalavimais audito dokumentams, Institutas kartu su Lietuvos auditorių asociacija pradėjo rengti auditoriaus darbo dokumentų pavyzdžius. Reikalavimai audito dokumentams yra privalomi, o darbo dokumentų pavyzdžiai- mokomieji, iš jų matyti, kaip rašyti auditoriaus darbo dokumentus. Šie pavyzdžiai parengti pagal Norvegijos registruotų auditorių instituto darbo dokumentų pavyzdžius.

1998metais Audito ir apskaitos institutas planavo išleisti į gyvenimą dar dvi auditorių laidas. Nors jau atestuota 300 auditorių, bet tik apie pusę jų verčiasi audito praktika. Vieni negauna užsakymų auditui atlikti, kiti gal nesirengia dirbti auditoriais,
o tik norėjo įgyti aukštesnę kvalifikaciją. Auditoriai bus rengiami ir toliau. Daugelis nori kuo greičiau gauti atestatą, kol dar neįsigaliojo reikalavimas, kad auditoriais galės tapti tik turintieji trejų metų praktinio darbo šioje srityje stažą. Bet ir tiems, kurie ryšis kvalifikacinius egzaminus laikyti šiemet, teks įveikti aukštesnius reikalavimus- pretendentų žinioms įvertinti nustatytas 65% vertinimo balas vietoj anksčiau buvusių 50%.

Audito ir audito įmonių registrų tvarkymo taisyklės

Finansų ministerija 1998m., gegužės 21d., įsakymu Nr.130 patvirtino Lietuvos Respublikos auditorių ir Lietuvos Respublikos audito įmonių registrų tvarkymo taisykles. Šios taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikos auditorių registro sudarymą, tvarkymą ir registro duomenų naudojimą. Auditorių registro paskirtis- rinkti, kaupti ir sisteminti duomenis apie auditorius, jų darbą, kvalifikacijos kėlimą. Audito įmonių registro paskirtis- rinkti, kaupti ir sisteminti duomenis apie audito įmones, turinčias teisę atlikti auditą.

Registro steigėjas- Lietuvos Respublikos finansų ministerija, tvarkytojas- Lietuvos Respublikos audito ir apskaitos institutas. Visą informaciją sistemina registro tvarkytojas. Registre kaupiami ir atnaujinami bendrieji duomenys apie auditorių: asmens kodas, pavardė, vardas, gimimo data, pilietybė, duomenys apie mokymąsi ir mokslo įstaigų baigimą, duomenys apie darbo stažą, darbovietė, pareigos, teistumas, paso serija, numeris ir išdavimo data, namų adresas ir telefonas, užpildžiusio kortelę asmens parašas, vardo raidė, pavardė, užpildymo data, registravimo numeris, dokumentus priėmusio asmens pavardė, parašas.

Auditoriams išduotų leidimų atlikti auditą duomenys: leidimo numeris, leidimo gavėjas, leidimo išdavimo data, leidimo galiojimo terminas, leidimo galiojimo sustabdymo data, leidimo galiojimo atnaujinimo data, leidimo galiojimo panaikinimo data.

Paskutinių trejų metų duomenys apie auditoriaus kvalifikacijos kėlimą. Nurodomas kvalifikacijos kėlimo pobūdis, tikslas, data, trukmė, vieta, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų numeriai. Ir duomenys apie visas auditoriaus nuobaudas.

Beveik analogiška informacija registre kaupiama apie audito įmonę. Tai įmonės rūšis, pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, licencijos atlikti auditą numeris, licencijos išdavimo data, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo arba licencijos galiojimo panaikinimo data, vadovo vardas, pavardė, savininkų, turinčių teisę atlikti auditą, vardas, pavardė, turimų akcijų skaičius ir balsų dalis procentais.

Auditorius per 15 dienų privalo raštu informuoti Lietuvos Respublikos audito ir apskaitos institutą, jeigu pasikeitė adresas, telefono numeris, pakeitė pavardę, pradėjo dirbti audito įmonėje, įsteigė audito įmonę, auditoriui buvo paskirtos nuobaudos, išėjo į pensiją. Audito įmonė raštu informuoja, jeigu pasikeitė įmonės adresas, telefono numeris, įmonės vadovas, savininkai, turintys teisę atlikti auditą, jų turimų akcijų skaičius ir balsų dalis procentais.

Auditorius privalo kartą per trejus metus informuoti Lietuvos Respublikos audito ir apskaitos institutą apie paskutinių trejų metų auditoriaus kvalifikacijos kėlimą. Nurodomos kvalifikacijos kėlimo pobūdis, tikslas, data, trukmė, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų numeriai.

Registro tvarkytojas užtikrina registre sukauptos informacijos saugumą, konfidencialumą. Viešai skelbti galima tik šiuos registro duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, leidimo atlikti auditą numerį.

Audito įmonės viešai skelbti galima tik šiuos registro duomenis: įmonės rūšį, pavadinimą, kodą, įmonės adresą, įmonės vadovo arba savininko vardą, pavardę, licencijos atlikti auditą numerį, išdavimo datą.

Lietuvos Respublikos audito ir apskaitos institutas kasmet iki lapkričio 1 dienos viešai skelbia auditorių ir audito įmonių sąrašus. Asmuo ar įmonė, kurio duomenys įrašyti į registrą, turi teisę susipažinti su jais, tikslinti juos, kad būtų užtikrintas duomenų teisingumas.

Auditorių rūmai

Po parengiamosios konferencijos Auditorių rūmams įsteigti, 1999metų lapkričio 17 dieną visuotinis steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo daugiau nei pusė visų auditorių (145 iš 358), priėmė vieną reikšmingiausių šalies audito istorijoje sprendimų- įkuri Lietuvos auditorių rūmus. Tai kiekvienam auditoriui įsimintinas įvykis, svarbus žingsnis Europos Sąjungos link.

Kaip ir numatyta Audito įstatyme, savo veiklą netrukus pradės visus Lietuvos auditorius vienijanti ir jų savivaldos principus įgyvendinanti ne pelno organizacija. Ši institucija koordinuos auditorių profesinę veiklą bei gins jų interesus, rūpinsis auditorių kvalifikacijos kėlimo tvarka ir organizavimu, teiks pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių auditą ir apskaitą. Auditorių rūmai rengs, tvirtins ir aiškins nacionalinius audito standartus, audito atlikimo metodiką, Auditorių profesinės etikos kodeksą ir Auditorių garbės teismo nuostatas.

Steigiamasis susirinkimas patvirtino Auditorių rūmų statutą, kurio nuostatų laikytis nuo šiol privalės kiekvienas auditorių bendruomenės narys, buvo išrinkti Auditorių rūmų prezidentas bei prezidiumas, Auditorių garbės teismo bei egzaminų nariai.

Į Auditorių rūmų prezidentus kandidatai galėjo būti siūlomi tik jiems patiems sutikus, ir į rinkimo biuletenius įrašyti, jei už tai balsuos ne mažiau 1/10 susirinkime dalyvaujančių narių.

Kiekvieno atestuoto auditoriaus narystė Auditorių rūmuose yra privaloma. Auditorių rūmų narys galės dalyvauti rūmų veikloje ir naudotis jų teikiamomis paslaugomis bei sukaupta informacija. Kiekvienas šios bendruomenės narys privalės laikytis Auditorių profesinės etikos kodekso, audito standartų ir Auditorių rūmų statuso reikalavimų, kelti savo kvalifikaciją Auditorių rūmų nustatyta tvarka bei laikytis visuotinio narių susirinkimo ar jo įgaliotų organų nutarimų.

Auditorių rūmų veiklai reikalingas biudžetas bus sudaromas iš nario mokesčio, pajamų už suteiktas mokymo, leidybos ir kitas paslaugas bei kitų Audito įstatyme numatytų šaltinių. Nario mokestis bus skirtas tik visuotiniame rūmų narių susirinkime nustatytiems tikslams finansuoti pagal patvirtintą biudžetą. Auditorių rūmų prezidiumas ypatingais atvejais galės nuspręsti atleisti narius nuo metinio nario mokesčio, jį sumažinti arba atidėti tam tikram laikotarpiui. Narystė Auditorių rūmuose bus naikinama, jei bus panaikintas nario auditoriaus pažymėjimas. Išstoti bus galima ir savo noru, parašius pareiškimą prezidiumui ir sumokėjus nario mokestį. Auditorių rūmų nariui gali būti iškelta drausmės byla už profesinių standartų, etikos kodekso bei Auditorių rūmų statuto nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

Audito įstatymas

Pirmasis audito įstatymo priėmimo žingsnis buvo žengtas 1999 metų balandžio 15 dieną, kai buvo pateiktas audito įstatymo projektas. Po šio projekto pateikimo spaudoje buvo išspausdinta straipsnių siūlančių kai kurių straipsnių pataisas, taip pat buvo siūloma labiau apibrėžti įstatyme naudojamus terminus.

Galutinis įstatymo projektas buvo pateiktas 1999 metų birželio 15 dieną kuris ir buvo priimtas bei paskelbtas ŽIN., 1999, NR. 59-1916. Tačiau ir po šio įstatymo priėmimo spaudoje pasirodę straipsniai siūle pataisas priimto įstatymo straipsniams.

Rašykite komentarą

-->