Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Apskaitos rūšys

Autorius: Nojus

Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine apskaita.

Finansinė apskaita daugiausia skirta išorės informacijos vartotojams- akcininkams, valdžios institucijoms, veiklos partneriams ir kt. Finansinės ataskaitos išorės vartotojams sudaromos palyginti nedažnai (vieną kartą per metus arba per ketvirtį), tačiau reguliariai. Jos turi būti pateikiamos valdžios nustatytiems adresatams nustatytais terminais. Minėtų ataskaitų duomenys turi būti vieši, t.y. prieinami visiems informacijos vartotojams. Todėl šie duomenys negali būti komercinė paslaptis. Tokia apskaita pateikia apibendrintą informaciją. Dėl to yra būtinas piniginio mato savo šalies valiuta naudojimas.

Finansinė apskaita yra tvarkoma pagal dvejybinę sistemą. Jai būdingas dvejybinio įrašo taikymas, sąlygojantis tam tikras apskaitos lygybes.

Kai kuriose rinkos šalyse finansinė apskaita dar skirstoma į apskaitą bendriesiems ekonomikos reikalams (bendroji finansinė apskaita) ir apskaitą mokesčių reikalams (mokestinė apskaita). Toks skirstymas yra susijęs su tuo, kad įmonės veiklos rezultatai vieniems ir kitiems tikslams skaičiuojami pagal nevienodą metodiką.

Valdymo apskaitos paskirtis yra teikti informaciją tiktai įmonės bei jos padalinių vadovams ir kitiems valdymo darbuotojams, kad jie galėtų priimti reikiamus sprendimus ir kontroliuoti jų valdymą. Šie darbuotojai kartu naudojasi ir finansinės apskaitos duomenimis.

Valdymo apskaita teikia gana plačią informaciją apie įmonės turto panaudojimą ir jo rezultatus. Tai žinios apie gamybos sąnaudų dydį bei sudėtį pagal jų susidarymo vietas, apie produkcijos savikainą pagal gaminių rūšis, apie gautą pelną pagal struktūrinius padalinius bei produkcijos rūšis, apie pagamintos produkcijos kiekius, turimus gamybos atsargų kiekius ir kt. Valdymo apskaita išsiskiria tuo, kad ji pateikia ne tiktai faktines žinias (praeities duomenis), kas būdinga finansinei apskaitai, bet ir planinę informaciją: išlaidų sąmatas, pelno bei kitų rodiklių prognozes ir kt. Valdymo apskaitos informacija atskleidžia įmonės valdytojams, kaip reikia racionaliai naudoti ekonominius išteklius (išvengti sąnaudų pereikvojimo), garantuoti pelningą įmonės veiklą (išvengti nuostolių) ir pasiekti gerą bei stabilią finansinę būklę.

Finansinės ir valdymo apskaitos palyginimas:

POŽYMIAI FINANSINĖ APSKAITA VALDYMO APSKAITA

1. PASKIRTIS Daugiausia skirta išorės informacijos vartotojams Skirta įmonės valdymo darbuotojams

2 REGLAMENTAVIMAS Reglamentuojama daugeliu norminių dokumentų. Iš esmės tvarkoma savarankiškai (be apribojimų)

3. PAGRINDINIS REZULTATINĖS INFORMACIJOS TURINYS Įmonės turimas turtas ir jo susidarymo šaltinis, finansiniai veiklos rezultatai (pelnas ar nuostolis) ir kt. Gamybos sąnaudos bei finansiniai rezultatai pagal įmonės padalinius, produkcijos rūšis ir kt.

4. ATASKAITŲ SUDARYMO DAŽNUMAS IR REGULIARUMAS Sudaromos periodiškai ir reguliariai Sudaromos kada reikia ir gali būti nereguliarios.

5. INFORMACIJOS VIEŠUMAS Finansinių ataskaitų duomenys yra vieši. Visi duomenys yra komercinė paslaptis.

6. NAUDOJAMI MATAI Privalomas piniginis matas nacionaline valiuta Tinka ir nepiniginiai matai.

7. DVEJYBINIO ĮRAŠO TAIKYMAS Taikomas dvejybinis įrašas Neapribojama dvejybiniu įrašu.

Rašykite komentarą

-->