Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Apskaitos pagrindai

Autorius: Vilijus

1. Kas yra apskaita? Buhalterinė apskaita( toliau apskaita)- ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti.

2. Kas tai yra apskaitos informacija? Apskaitos informacija vadinami iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užfiksuoti apskaitos duomenys, kurie naudojami valdymui arba gali būti naudingi valdytojams ateityje.

3. Kodėl ir kokie keliami reikalavimai apskaitinei informacijai ? Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nurodoma, kad apskaitinė informacija turi būti: tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir vertinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

4. Kas yra bendrieji apskaitos principai? Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nurodyti šie bendrieji apskaitos principai : 1) Įmonės; 2) veiklos tęstinumo; 3) periodiškumo; 4) pastovumo; 5) piniginio mato; 6) kaupimo; 7) palyginimo; 8) atsargumo; 9) neutralumo; 10) turinio svarbos.

5. Kas reglamentuoja apskaitos principus? Bendriausi apskaitos principai suformuluoti Tarptautiniuose apskaitos standartuose ir Europos Sąjungos direktyvose.

6. Kas reglamentuoja apskaitos tvarkymą Lietuvos Respublikoje? Pagrindinis buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojantis teisės aktas yra Buhalterinės apskaitos įstatymas Buhalterinę apskaitą taip pat reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas .

7. Kas yra apskaitos politika? Apskaitos politika- bendrieji principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti. Įmonės apskaitos politika suprantama plačiai: tai savininko teisė parengti ir taikyti apskaitos politiką atsižvelgiant i konkrečias verslo sąlygas ir įmonės ypatybes.

8. Kas yra ekonominiai ištekliai? Ekonominiais ištekliais laikoma visa tai, kas naudojama įmonės ūkinėje veikloje.

9. Kas yra turtas ? Apskaitoje turtu vadinamos materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo, naudoja ir (arba ) disponuoja ūkio subjektas, ir kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės naudos.

10. Pagal kokius požymius skirstomas turtas? Įmonės turtas skirstomas pagal naudojimo laiką ( ilgalaikis, trumpalaikis ), piniginę išraišką ( nepiniginis, piniginis), materialine išraišką ( materialusis, nematerialusis ), naudojimosi pobūdį (turto paskirtį) (žemė, pastatai ir statiniai, įrenginiai, mašinos, atsargos, skolos įmonei, pinigai), užbaigtumo lygis (žaliavos, nebaigta gamyba, gatava produkcija)

11. Kas yra ilgalaikis turtas? Ilgalaikis turtas naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienerius finansinius metus. Jo įsigijimo vertė ne mažesnė už įmonės nustatytąjį. Jis dėvisi , nuosekliai perkeldamas savo vertę į produkcijos ar paslaugų savikainą.

12. Kas yra trumpalaikis turtas? Trumpalaikis turtas yra toks, kurį įmonė sunaudoja ekonominei naudai gauti per vienerius finansinius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą.

13. Kas yra ūkinės veiklos ciklas ? Ūkinės veiklos ciklas- tai laikotarpis nuo veiklos procese naudojamų atsargų įsigijimo iki jų realizavimo už pinigus arba lengvai pinigais paverčiama priemonę.

14. Kas yra nematerialusis turtas ? Nematerialusis turtas neturi materialiosios (daiktinės) formos (neapčiuopiamas) , tačiau turi vertę. Jis suteikia jo savininkui tam tikras teises ar privilegijas, kurių naudojimas teikia įmonei naudą.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->