Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Apskaitos pagrindai

Autorius: Vilius

Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema

Informacija – tai tikrovės atspindėjimas tam tikra tvarka ir sistema.

Ekonominę informaciją įmonių darbuotojai naudoja vertindami atitinkamas situacijas, reiškinius, procesus, priimdami valdymo sprendimus, todėl ji turi būti pateikta suprantama forma.

Apskaita – viena iš pirmųjų istorijoje informacijos gavimo sistemų ūkinei veiklai valdyti.

Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema

Apskaita atspindi pirminius duomenis apie atitinkamus ūkinės veiklos faktus, procesus ir operacijas, taip pat šiuos duomenis apibendrina ir suformuluoja daugybę informacinių rodiklių, kurie apibūdina įmonės ūkinę veiklą ir jos rezultatus.

Apskaitos informacija yra iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užfiksuoti apskaitos duomenys, kuriuos naudoja savarankiški ūkiniai vienetai – įmonės jų valdymo procese arba kurie potencialiai ateityje gali būti naudingi vartotojams

Kadangi apskaita pateikia informaciją yra išskiriami šie pagrindiniai jos vartotojai

Tiesiogiai suinteresuoti vidiniai įmonės vartotojai;

Tiesiogiai suinteresuoti išoriniai informacijos vartotojai;

Įvairios valdžios institucijos;

Kiti vartotojai.

Tiesiogiai suinteresuoti vidiniai įmonės vartotojai

Įmonės administracija, stebėtojų tarybos bei valdybos nariai;

Įmonės ir jos padalinių vadybininkai;

Įmonės darbuotojai.

Tiesiogiai suinteresuoti išoriniai informacijos vartotojai
Esantys ir potencialūs įmonės savininkai;
Esantys ir potencialūs kreditoriai;
Esantys ir potencialūs tiekėjai;

Esantys ir potencialūs pirkėjai

Įvairios valdžios institucijos

Mokesčių sistemos tvarkytojai ir įvairių mokesčių surinkėjai;

Valstybinės statistikos institucijos;

Regioninės valdžios institucijos;

Ministerijos ir kitos reguliavimo institucijos.

Kiti vartotojai

Vertybinių popierių komisija ir makleriai;

Konkurentai;

Auditoriai, finansiniai ekspertai ir patarėjai;

Įvairūs kiti vartotojai (periodinės spaudos atstovai, teisininkai, vartotojų teises ginančios organizacijos, fiziniai asmenys).

Apskaitą veda

1. Juridiniai asmenys
Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
2. Fiziniai asmenys

Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys

Individualios (personalinės) įmonės;
Tikrosios ūkinės bendrijos
Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys

Akcinės bendrovės;

Uždarosios akcinės bendrovės;

Investicinės bendrovės;

Žemės ūkio bendrovės;

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);

Biudžetinės įstaigos;

Pelno nesiekiančios įmonės.
Kadangi apskaita privalo atspindėti tikrą įmonės ir jos veiklos būklę ir šią informaciją turi suvokti labai skirtingi vartotojai apskaitos vedimas yra reglamentuojamas.

Apskaitos reglamentavimas

Tarptautiniai apskaitos standartai;
Europos Sąjungos direktyvos;
Nacionaliniai verslo apskaitos standartai;
Įstatymai, nutarimai, įsakymai, raštai.

Tarptautiniai apskaitos standartai

Tarptautinių apskaitos standartų nuostatas (TAS) skelbia komitetas, kuris vienija daugelio valstybių profesionalių apskaitininkų organizacijų atstovus. Tarptautinių apskaitos standartų komitetas (TASK) įkurtas 1973 m. birželio 29 d. ir jungia daugiau kaip šimtą didžiausių apskaitininkų organizacijų iš beveik aštuoniasdešimties pasaulio valstybių. Tarptautiniai apskaitos standartai tai nėra griežti ir tikslūs nurodymai, kaip atlikti konkrečias apskaitos procedūras, tai tam tikros bendros apskaitos taisyklės.

Tarptautiniai apskaitos standartai

Kiekviena valstybė savo nuožiūra, atsižvelgdama į nacionalinius ypatumus ir konkrečias laiko bei ekonominės būklės sąlygas, sukonkretina Tarptautinius apskaitos standartus, tai yra derina juos su savo interesais. Šiuo metu galioja 41 Tarptautinis apskaitos standartas.

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai – Tarptautinės apskaitininkų federacijos Viešojo sektoriaus komiteto patvirtintos ūkio subjektų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo, pajamų ir sąnaudų pripažinimo ir registravimo apskaitoje taisyklės, pagal kurias parengiama finansinė atskaitomybė.

Europos Sąjungos direktyvos

Reglamentuoja Europos Sąjungos šalių įmonių buhalterinės apskaitos vedimo klausimus. Faktiškai tarp Tarptautinių apskaitos standartų ir Europos Sąjungos direktyvų nėra jokių prieštaravimų ir planuojama, kad nuo 2005 metų visos Europos Sąjungos narės naudosis Tarptautiniais apskaitos standartais

Nacionaliniai verslo apskaitos standartai

Apskaitos standartai – ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo, pajamų ir sąnaudų pripažinimo ir registravimo apskaitoje taisyklės, pagal kurias parengiama finansinė atskaitomybė. Apskaitos standartai aprėpia Biudžetinių įstaigų apskaitos standartus ir Verslo apskaitos standartus.

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą vadovaujasi Verslo apskaitos standartais.

Šiuos standartus parengia, patvirtina ir „Valstybės žiniose“ paskelbia Lietuvos Respublikos apskaitos institutas. Verslo apskaitos standartai turi būti parengti remiantis Europos Sąjungos teise ir Tarptautiniais apskaitos standartais. Šiuo metu patvirtinta 30 verslo apskaitos standartų. Jų turėtų būti 40.

Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys tvarkydami apskaitą vadovaujasi Verslo apskaitos standartais tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansinę atskaitomybę arba Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja ją sudaryti.
Biudžetinės įstaigos, tvarkydamos apskaitą, vadovaujasi Biudžetinių įstaigų apskaitos standartais. Šiuos standartus patvirtina Finansų ministerija. Biudžetinių įstaigų apskaitos standartai turi būti parengti pagal Tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir kitą Tarptautinės apskaitininkų federacijos Viešojo sektoriaus komiteto rengiamą metodiką (nurodymus, studijas).

Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, apskaitą tvarko pagal Tarptautinius apskaitos standartus.

Įstatymai, nutarimai, įsakymai, raštai

LR buhalterinės apskaitos įstatymas LR Seimas 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574

Rašykite komentarą

-->