Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Apskaitos duomenys

Autorius: Karolis

Apskaitos duomenys nepriklausomai nuo įmonės veiklos dydžio ir kitų vertybių, turi būti pateikiami vieningos formos ataskaitose.

Juridinio asmens teises turinčios įmonės pildo tokias atskaitomybės formas:

• balansą;

• pelno (nuostolio) ataskaitą;

• pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą;

• pinigų srautų ataskaitą;

• paaiškinamąjį raštą.

Visos juridinio asmens teises turinčios įmonės savininkams ir valdžiai pateikia tas pačias metines finansines atskaitomybė formas, tačiau kai kurioms įmonėms leidžiama jas sutrumpinti, nelabai reikšmingus rodiklius jungti į stambesnius straipsnius.

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtą pelną paskirsto savininkai, nebūtinai išsimokėdami dividendus, bet tam tikrą jo dalį rezervuodami įvairiems tikslams arba palikdami kaip nepaskirstytą pelną, kitaip sakant, skirdami jį veiklai plėtoti. Be abejo, savininkai dividendus gauna ne abstrakčiu pelnu, bet konkrečiais pinigais. Tačiau akcininkai visuotiniame susirinkime negali skirstyti pinigų, nors tą dieną jų gali būti labai daug nuostolingai dirbančioje įmonėje (pavyzdžiui, gavus didelį pirkėjų išankstinį apmokėjimą arba paėmus banko kreditą). Ir atvirkščiai: įmonė gali būti uždirbusi didelį pelną, tačiau akcininkų susirinkimo dieną neturėti pinigų dėl pirkėjų didelių įsiskolinimų įmonei ar dėl to, kad daug lėšų buvo skirta veiklai plėtoti. Todėl savininkai ir skirsto ne pinigus (kurie jau savaime riboja išmokėtinas sumas), bet pelną. Nurodydami, kiek kokiems tikslams jie skiria nuosavybes, drauge apriboja ir turto paskirstymą, nes visos skolos (iš jų ir dividendai) turi būti dengiamos turtu, dažniausiai – pinigais.

Visa ši procedūra pateikiama pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitoje. Ji susieja pelno (nuostolio) ataskaitą ir balansą. Pelno (nuostolio) ataskaitoje nustatytas uždirbtas pelnas didina įmonės turtą – tai atsispindi balanse. Patirtas nuostolis mažina įmonės turtą – tai irgi atsispindi balanse. Jeigu įmonė patyrė nuostolį, tai pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitoje nurodoma, iš ko jis dengiamas.

1. Prie kiekvienos ataskaitos būtina įrašyti įmonės pavadinimą, nurodyti jos tipą (UAB, AB ir pan.) bei tikslų adresą. Patvirtinimo datos eilutėje įrašoma visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio metinę finansinę atskaitomybę, datą.

2. Tiksliai įrašoma, kokių metų, kokio mėnesio ir kurios dienos pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Ta pati data parodo, iki kurios dienos uždirbtą pelną skirsto (ar patirtą nuostolį dengia) akcininkai.

3. Pirmoje skiltyje, kaip ir įprasta lentelėje, žymimi rodiklių eilės numeriai. Pagal juos nesunku nustatyti, kuriai grupei priklauso straipsnis.

4. Šiame stulpelyje pateikiami straipsnių, pogrupių, grupių pavadinimai.

5. Kodų skiltyje pateikiami kodai sąskaitų, kurių duomenų pagrindu užpildomi straipsniai.

6. Finansinių metų skiltyje pateikiamos ataskaitinių metų, kurių pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita ir parengta, sumos. Smulkiausių straipsnių sumomis įrašyti išskirtos taškeliais pažymėtos vietos. Jos yra kairiau. Grupių sumos įrašomos ištisine linija pažymėtose vietose.

7. Praėjusių finansinių metų skiltyje įrašomos prieš tai buvusių metų atitinkamų straipsnių sumos. Jos perkeliamos iš ankstesnių metų pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos. tokia informacija pateikiama, norint sulyginti ataskaitinių finansinių metų ir ankstesnių finansinių metų duomenis. Taip galima nustatyti įmonės būklės pasikeitimus bei prognozuoti perspektyvas.

8. Kiekvieną ataskaitą, tarp jų ir pelno (nuostolio) paskirstymą savo parašais tvirtina vyriausias buhalteris ir įmonės vadovas.

PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO ATASKAITOS
RODIKLIŲ PAAIŠKINIMAS
I.Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Šiame straipsnyje pateikiamos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepaskirstyto pelno arba nepadengto nuostolio sumos. Jei tai pelnas, jis gali būti paskirstytas, o jeigu nuostolis, – padengtas visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis ataskaitinio laikotarpio rodiklis įrašomas iš ankstesnių metų pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos paskutines eilutes. Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostolis).

II. Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostolis). Šiame straipsnyje įrašomas ataskaitinio laikotarpio įmonės veiklos rezultatas – uždirtas pelnas arba patirtas nuostolis. Ši suma įrašoma iš to paties laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaitos paskutinės eilutės.

III. Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – ankstesnių laikotarpių nepaskirstytos sumos (pelno arba nuostolio) ir ankstesniais metais uždirbto pelno arba patirto nuostolio algebrinė suma. Ji gaunama algebriškai susumuojant šitos pačios ataskaitos pirmosios ir antrosios eilučių duomenis. Apskaičiuojant šį rodiklį, be skliaustų įrašytos sumos sudedamo, o skliaustuose – atimamos.

IV. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti. Šiame straipsnyje fiksuojamos sumos, kurias akcininkai nutaria įnešti įmonės nuostoliams padengti.

V.Pervedimai iš rezervų reiškia ankstesniais laikotarpiais sudarytą ir dar nepanaudotų rezervų sumų prijungimą prie ataskaitinio laikotarpio rezultato. Skirstydami pelną, savininkai dalį jo gali rezervuoti tam tikriems tikslams. Pelno skyrimas į rezervą nereiškia, kad sumažėja įmonės savininkų nuosavybė, nes rezervo suma yra sudėtinė savininkų nuosavybės dalis. Tačiau nutardami sudaryti tam tikrus rezervus (kartais jų reikalauja valdžia), įmonės savininkai nurodo, kokią pelno dalį nusprendė nedalyti dividendais, bet skirti konkrečiam tikslui, pavyzdžiui, gamybos plėtojimo programai vykdyti. Šios sumos nurodomos pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos (VII.1.) ir (VII.2.) straipsniuose. Kitais ataskaitiniais laikotarpiais akcininkai gali nutarti panaikinti arba sumažinti rezervą pridėdami jį (arba dalį jo) prie tais metais paskirstytinos pelno sumos. Tai ir nurodoma aptariamoje eilutėje.

VI. Paskirstytinas pelnas. Šio straipsnio suma apskaičiuojama kaip algebrinė straipsnių suma: paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, akcininkų įnašai nuostoliams padengti ir pervedimai iš rezervų. Šią sumą savininkai gali skirstyti savo nuožiūra.

VII. Pelno paskirstymas. Šiuose straipsniuose nurodoma, kokiems tikslams ir kokios pelno sumos paskirstytos visuotiniame akcininkų susirinkime. Pirmiausiai fiksuojamas pelno skyrimas rezervams. Kitą sumą akcininkai gali palikti nepaskirstytą. Tačiau visą pelno sumą, kuri liko suformavus įstatymais numatytus rezervus, akcininkai gali išsidalyti dividendais. Tai reikštų, kad dalis turto kaip dividendai būtų išimta iš įmonės ir perduota jiems. Šia suma sumažėtų įmonės savininkų nuosavybė. Tai ir atspindėtų pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos straipsnyje VII.3. Dividendai. Ta pačia suma, kurią savininkai nusprendė išsidalyti, sumažėtų ir įmonės turtas. Balanse tai būtų užfiksuota kaip turto sumažėjimas arba įmonės skolos akcininkams padidėjimas.

VIII. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – po akcininkų susirinkimo likęs nepaskirstytas pelnas ar nepadengtas nuostolis. Jeigu išvedamas pelnas, vadinasi, per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtos pajamos viršijo sąnaudas, patirtas uždirbant šias pajamas. Tokia suma padidėja turto suma balanse. Todėl iš pelno (nuostolio) paskirstymo atskaitos aptariamoje eilutėje išvesta suma perkeliama į balanso nuosavybės dalies kapitalo ir rezervų skyriaus V straipsnį. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), kaip ir aptariamoje ataskaitoje, pelną įrašant be skliaustelių, o nuostolį suskliaudžiant.

Kaip matote, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita susieja dvi labai svarbias finansinės atskaitomybės formas – balansą ir pelną (nuostolio) ataskaitą.

AB “Geonafta” įkūrimas ir veikla
Naftos paieškoms ir žvalgybai Lietuvoje 1964 metais įkurta “Naftos žvalgybos ekspedicija”, kuri 1991 metais pavadinta “Gargždų valstybine naftos geologijos įmone”, o nuo 1995 metų įregistruota kaip AB “Geonafta”.

Iki 1993 metų bendrovė buvo vienintelė įmonė Lietuvoje atliekanti naftingų struktūrų paieškas ir žvalgybą, atrastų naftos telkinių išteklių įvertinimą ir gavybą.

AB “Geonafta” atlieka išgautos naftos realizaciją šalies rinkoje, o nuo 1995 metų pradėtas naftos eksportas.

Pagal specialius užsakymus bendrovė vykdo gręžimo darbus geoterminės energijos išteklių tyrimui devono bei kambro vandeninguose horizontuose. Išžvalgytos ir pradėtos gręžti ekranuotos geologinės struktūros, tinkamos gamtinių dujų saugykloms.

Naftos žvalgybai, paieškai ir gavybai 1993 – 1995 metais sukurtos bendros su užsienio bendrovėmis įmonės : UAB “Genčių nafta”, UAB “Minijos nafta”. Lietuvos – Švedijos įmonės UAB “Genčių nafta” Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 03 27 nutarimu Nr.205 įsteigta 1993 04 28. Lietuvos – Danijos įmonė UAB “Minijos nafta” Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 03 23 nutarimu Nr.406 įsteigta 1995 03 27. Kiekvienoje bendroje įmonėje AB “Geonafta” priklauso po 50 % akcijų. (1 pav. savininkų struktūra)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 03 16 nutarimu Nr.169 “Gargždų valstybinei naftos geologijos įmonei” suteikta licencija eksploatuoti išžvalgytus Genčių, Nausodžio, Kretingos, Šiūparių, Vilkyčių, Deglių, Pocių, Vėžaičių, Ablingos telkinius.

Šiuo metu AB “Geonafta” vykdo:

1. Seisminę žvalgybą:

a) seismožvalgybinį profiliavimą bendro giluminio taško metodu;

b) apdoroja seismožvalgybinę informaciją SPS3 programa personaliniais kompiuteriais;

c) sudaro struktūrinių ir bendro seisminio ištirtumo žemėlapius panaudojant kompiuterinę programą SURFER.

2. Gręžia įvairaus gylio ir įvairios paskirties gręžinius:

a) naftos paieškinius – žvalgybinius;

b) naftos eksploatacinius;

c) struktūrinius;

d) geoterminius;

e) spec. paskirties.

3. Išbando ir tiria naftingus bei vandeningus sluoksnius, apskaičiuoja naftos išteklius telkiniuose.

4. Atlieka naftingo objekto tyrimus aukšto tikslumo manometrais.

5. Vykdo naftos gavybą.

6. Realizuoja naftą.

7. Perveža krovinius automobiliais.

8. Gręžia ir įrengia geriamojo vandens gręžinius.
Bendrovės struktūra yra :

a) naftos paieškų ir žvalgymo grupė (funkcijos: dalyvauti konkursuose dėl licencijuojamų plotų, ruošti paieškų ir žvalgymo programas, organizuoti ir kontroliuoti programų vykdymą, apibendrinti gautus rezultatus ir apskaičiuoti naftos atsargas);

b) telkinių įsisavinimo grupė (funkcijos: paruošti telkinių įsisavinimo programas, pravesti verslovių projektavimo konkursus, įteisinti verslovės projektą, kontroliuoti jo įgyvendinimą);

c) naftos gavybos skyrius (funkcijos: sudaryti naftos gavybos metodikas, technologijas, organizuoti ir kontroliuoti naftos gavybą);

d) gamybos skyrius (funkcijos: projektuoti, kontroliuoti projektų vykdymą vietoje, pravesti konkursus verslovių statybos rangovams parinkti, kontroliuoti darbų vykdymą);

e) marketingo skyrius (funkcijos: bendrovės ilgalaikės ir artimiausios veiklos planavimas, išgautos naftos realizacija, prekyba nafta ir naftos produktais, potencialių naftos darbų partnerių paieška, lėšų naftos darbų vykdymui sudarymas);

f) finansų ir apskaitos skyrius (funkcijos: kontroliuoti visų atliekamų darbų sąmatų teisingumą, vesti bendrovės finansų apskaitą);

g) personalo skyrius (funkcijos: parinkti žmones atitinkamų darbų vykdymui, organizuoti visų kategorijų specialistų ruošimą ir mokymą, vykdyti bendrovės ūkio administravimą);

h) grupė su bendromis įmonėmis (funkcijos: kontroliuoti, kaip vykdomos bendrų įmonių steigimo sutartys, valdybų nutarimai ir darbų grafikai, ruošti medžiagą direktorių valdybos posėdžiams, organizuoti bendrovės specialistų dalyvavimą projektuojamuose darbuose, kartu su kitais skyriais dalyvauti kuriant naujas bendras įmones).

Visi likusieji padaliniai palaipsniui bus atskiriami ir ateityje dirbs savarankiškai.
Toliau pateikiama AB “Geonafta” pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita už 1997 metus ir už 1998 metus.

Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita yra skirta paskirstyti uždirbtą pelną savininkams, kitiems įvairiems tikslams ar palikti kaip nepaskirstytą pelną. Uždirbtas pelnas padidina įmonės turtą, o patirtą nuostolį šioje ataskaitoje parodoma iš ko jis dengiamas.

Pavadinimas………………….

Buveinė……………………… Patvirtinta Finansų Ministerijos

Patvirtinimo data……………. raštu Nr.83N

199..…m…………………mėn……….d.

Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita

(Lt)

Eil. Nr. Straipsniai Kodai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

I. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas 12 560 896 6 900 755

(nuostolis) ataskaitinio laikotarpio

pradžioje

II. Grynasis ataskaitinio laikotarpio 2 156 091 12 364 333

rezultatas – pelnas (nuostolis)

III. Paskirstytinas rezultatas – pelnas 14 716 987 19 265 088

(nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje

IV. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

V. Pervedimai iš rezervų 6 100 000 2 445 000

VI. Paskirstytinas pelnas 20 816 987 21 710 088

VII. Pelno paskirstymas: 9 149 192

VII.1 į įstatymo numatytus rezervus 848 983

VII.2 į kitus rezervus 4 155 663

VII.3 dividendai 1 700 209

VII.4 kiti 6 600 000

VIII. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas 16 661 324 12 560 896

(nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Įmonės vadovo parašas………………………..

Vyriausiojo finansininko parašas………………
Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita yra skirta paskirstyti uždirbtą pelną savininkams, kitiems įvairiems tikslams ar palikti kaip nepaskirstytą pelną. Uždirbtas pelnas padidina įmonės turtą, o patirtą nuostolį šioje ataskaitoje parodoma iš ko jis dengiamas.

Pirmame straipsnyje parodytas nepaskirstytas pelnas ataskaitinio laikotarpio pradžioje: 1997 m. – 6 900 755 Lt, o 1998 m. –12 560 896 Lt

Antrame straipsnyje įrašytas grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas: 1997 m. – 12 364 333, o 1998 m – 2 156 091 Lt

Trečiasis skyrius – tai pirmojo ir antrojo skyrių algebrinė suma: 1997 m. – 14 716 987, o 1998m. – 19 265 088 Lt, tai reiškia, jog akcininkai gali pasiskirstyti tą sumą.

Kadangi AB “Geonafta” nuostolių nei 1997 m., nei 1998 m. nepatyrė, todėl ketvirtame straipsnyje “Akcininkų įnašai nuostoliams padengti” nieko neįrašyta.

Penktame straipsnyje nurodyta suma reiškia, kurią pelno dalį įmonės savininkai nusprendė skirti konkrečiam tikslui, o ne padalyti dividendams: 1997 m. – 2 445 000 Lt, 1998 m. – 6 100 000 Lt

Šeštas skyrius – tai paskirstytas rezultatas – pelnas (nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, akcininkų įnašai nuostoliams padengti ir pervedimai iš rezervų. Šią sumą, t.y. 1997 m. 21 710 088 Lt, 1998m. – 20 816 987 Lt savininkai gali skirstyti savo nuožiūra.

Pelno paskirstymas susideda iš keturių dalių:

• į įstatymo numatytus rezervus;

• į kitus rezervus;

• dividendai;

• kiti.

Čia parodoma, kokiems tikslams ir kokias pelno sumos yra paskirstytos visuotiniame akcininkų susirinkime. Kaip matome į įstatymo numatytus rezervus įrašyta 848 983 Lt suma (1997 m.), “į kitus rezervus” 1998 m. įrašyta 4 155 663 Lt suma.

1997 m. į dividendų eilutę įrašyta suma yra 1 700 209 Lt, o 1998 m. ši eilutė yra tuščia.

Sutinkamai su Akcinių Bendrovių Įstatymo 49 straipsnio 3 punktu, visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei išmokėjusi dividendus bendrovė taptų nemoki. Atsižvelgiant į pinigų srautų prognozę 1999 metams, kuri dėl labai sumažėjusių kritusių pasaulinių naftos kainų yra labai pesimistiška, yra siūloma dividendų neskelbti, priešingu atveju bendrovė bus nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų, tokių kaip savalaikis mokesčių mokėjimas, paskolų grąžinimas ir t.t.

Taip pat 1997 m. buvo išmokėtos 500 000 Lt ir premijos, kurios sudarė 6 100 000 Lt

Aštuntasis skyrius ”Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ – tai po akcininkų susirinkimo likęs nepaskirstytas pelnas ar nepadengtas nuostolis.

Siūloma palikti 16 661 324 Lt didžio nepaskirstytąjį rezultatą – pelną už 1998 metus dėl žemiau išvardytų priežasčių:

• už 8 200 000 Lt 1997 metų eigoje bendrovė įsigijo UAB “Genčių nafta” akcijų, šiai bendrovei padidinus įstatinį kapitalą iš pelno;

• likviduojant senas beviltiškas neatgaunamas ir abejotinas pirkėjų skolas, gali tekti padengti nuostolius sumažinant nepaskirstytą pelno likutį 2 121 804 Lt dydžio suma;

• parduodant AB “Geonafta” priklausantį banko pastatą Telšių mieste, gali tekti padengti pardavimo metu susidariusį nuostolį – blogiausiu atveju – sumažinant nepaskirstytą pelno likutį maždaug 1 100 000 Lt dydžio suma;

• bendrovė 1992 – 1993 metais išgręžė gręžinį “Šiūpariai – 1”, kuris iki šiol nėra užpajamuojamas ir skaitosi kaip nepabaigtos statybos objektas, kurio vertė 1 395 667 Lt Atsižvelgiant į tai, kad šio gręžinio perspektyvumas naftai dėl labai blogų uolienų kolektorinių savybių yra minimalus, bus siūloma šį gręžinį likviduoti, nurašyti iš bendrovės balanso, ir susidariusius nuostolius padengti sumažinant nepaskirstytą pelno likutį 1 395 667 Lt suma;

• AB “Geonafta yra paskolinusi UAB “Genčių nafta” 2 264 221 Lt dydžio sumą Genčių naftos telkinio išvystymui, vykdydama savo, kaip bendros įmonės steigėjo, įsipareigojimus. Kai minėta suma pinigų bus grąžinta bendrovei, bus galima numatyti jų panaudojimą, atitinkamai bus galima įvardyti pelno paskirstymą numatytam tikslui pasiekti;

• jei bus priimtas sprendimas parduoti gręžinį “Vėžaičiai – 4” UAB “Manifoldas” už jų pasiūlytą kainą, t.y. 149 539 Lt, pardavimo metu susidaręs nuostolis – 524 163 Lt turės būti sumažintas nepaskirstytojo pelno likučio sąskaita.

Vargu, ar šiandien rasime nors vieną įmonę, įstaigą ar organizaciją, kuri sąžiningai pildytų visas ataskaitas: balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą ir kitas. Šiais nestabiliais ekonominiais laikais visi stengiasi kuo racionaliau sutvarkyti pragyvenimo sąlygas. Tačiau, kai esame apkrauti didžiuliais mokesčiais, tai padaryti gana sunku. Todėl daugelis stengiasi nuslėpti realią įmonės, įstaigos ar organizacijos būklę. Žinoma, niekas besirūpinantys šia diena, nepagalvoja apie ateitį. Tarkime, šiandien nuslėpdamas tikrąją savo darbo užmokesčio sumą, žmogus ateityje gali save nuskriausti, t. y. gali gauti mažesnę pensiją. Nuslėpdama tikrus faktus, įmonė pakenkia ne tik savo žmonėms, bet ir visai šalies ekonomikai. Bandoma su šia problema kovoti, tačiau abejoju, jog įmanoma kontroliuoti visas esančias Lietuvoje įmones, įstaigas ar organizacijas.

Mano manymu, šis kursinis darbas yra labai svarbus mūsų specialybės studentams. Mums būtina susipažinti su visomis ataskaitomis kaip balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita ir kitomis.

Šiame kursiniame darbe buvo remtasi Kalčinsko knyga, kuri padėjo geriau susipažinti su ataskaitomis, ypač su pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Analizuodama šią ataskaitą, suvokiau, kaip yra paskirstomas pelnas arba nuostolis per ataskaitinį laikotarpį, kaip yra paskirstomi pervedimai iš rezervų ir panašiai. Be to, turėjau galimybę išsianalizuoti, kur ir kokie rezultatai rašomi į kiekvieną skiltį, pastebėti, koks yra ryšys tarp kitų ataskaitų.

Rašykite komentarą

-->