Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Antanas Strazdas

Autorius: Remis

Antano Strazdo ,,Giesmės svietiškos ir šventos”, išleistos Vilniuje 1814m., yra pirmas originalių lietuviškų eilėraščių rinkinys. Tai lietuvių pasaulietinės poezijos pradžia. Nors K.Donelaičio “Metai” parašyti anksčiau (XVIII a. 7-ame dešimtmetyje), bet išspausdinti jie buvo Karaliaučiuje tiktai 1818 m.- taigi praėjus ketveriems metams po A. Strazdo rinkinio pasirodymo. A.Strazdo ,,Giesmės…” ir K.Donelaičio ,,Metai” – visos Lietuvių grožinės literatūros ištakos.

A.Strazdo išleistame poezijos rinkinėlyje išspausdintos devynios dainos ir dvi religinės giesmės. 1824m. A.Strazdas norėjo išleisti dar vieną savo poezijos rinkinį, tačiau jis buvo pražudytas, neliko nė jo rankraščio.

A.Strazdo poezija labai artima tautosakai, todėl plačiai paplito Lietuvoje, susiliejo su liaudies dainomis. Tautosakinę dainą A.Strazdas praturtino individualiu poetiniu išgyvenimu ir savo epochos idėjomis. Jis sukūrė savo poetinę mokyklą, kuri gyva visą XIX amžių. Tik XIXa. pabaigoje – XX a. Pradžioje ją pakeitė Maironio poetinė mokykla. Vėliau tos abi mokyklos įsiliejo į moderniosios lietuvių poezijos kryptis.
Antanas Strazdas

KNYGOS

• Spasabas giedoima nobaznay Miszias Szwętas su iszpazinimu galibes Diewo ir su prideimu nekuriu giesmiu. – Wilniuy: sp. Akademios, 1790. – 36p.

• Giesmes apey kieturolika stacyu, mukas Jezusa Pona prie nauios Kalwaryos, baznicioi kunigu dominikonu Skapiszkios. – Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionieriu, 1810. – 10p.

• Giesmies Swietiszkas ir Szwintas sudietas par Kuniga Untana Drazdawska. – Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionieriu, 1814. – 18p.

• Kiales Krizaus pona musu Jezusa
Chrystusa arba Kalwarya Stacyu kieturiolikas …- Wilniuy: Drukarniey Kunigu Bazylionu, 1819. – 124p.

• Giesmes Svietiszkas ir Szventas Antana Drazdauske / [paruošė] J.Miglovara. – Tilžė: O.Mauderodės sp., 1884. – 16p.

• Giesmies Swietiszkas ir Szwintas sudietas par Kuniga Untana Drazdawska : perspausdinimas.- Shenandoah, Pa.: V.J.Stagaro sp. 1902. – 24p.

• Iš kun. Antano Strazdo gyvenimo ir raštų / spaudon prirengė J.Basanavičius. – Vilnius, 1911. – 38p.

• Strazdelio Dainos: jubiliejinis leidinys/ [paruošė L.Gira]. – Vilnius: Žinynas, 1914. – 47p.

• A.Strazdo (Strazdelio) Raštai / surinko ir spaudai prirengė J.Gabrys. – Chicago, Ill.: Spauda Lietuva Publishing Co., 1914. – 77p.

• Pasaulinės ir dvasinės giesmės / [sp. paruošė J.Petrulis, K.Korsakas-Radžvilas]. – Kaunas: Spaudos fondas, 1938. – 247p. – (Lietuvių klasikai).

• Parinktieji raštai mokykloms / [sp. paruošė J.Petrulis, K.Korsakas-Radžvilas]. – Kaunas: Spaudos fondas, 1938. – 192p.

• Dainos. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951. – 24p. – (Mokinio b-ka).

• Raštai. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1952. – 176p.

• Raštai. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957. – 146p.

• Poezija. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963. – 105p.

• Giesmė apie siratas / paruošė V.Vanagas. – Vilnius: Vaga, 1974. – 102p. – (Versmės, poezijos b-ka).

• Giesmės svietiškos ir šventos: faks. leid / sudarė J.Tumelis. – Vilnius: Vaga, 1991. – 63[1]p.: faks.

Antanas Strazdas(1763 – 1833)

Antanas Strazdas – poetas, kunigas, žmonių atsiminime išlikęs maloniniu Strazdelio vardu. Tikrų A.Strazdo biografinių duomenų yra nedaug, todėl jis tapo “legendiniu” asmeniu.

Puslapiai: 1 2

Rašykite komentarą

-->