Studijoms.lt

Referatai, konspektai

AB SEB Vilniaus banko analizė

Autorius: Steponas

RAŠTO DARBAS

AB SEB Vilniaus banko analizė
KLAIPĖDA, 2006 m.

Apie Seb Vilniaus banką

1990 m. buvo įregistruotas komercinis Spaudos bankas, kurio pavadinimas vėliau pakeistas į AB Vilniaus banko. SEB yra Šiaurės Europos finansų įmonių grupė, veikianti Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, Baltijos valstybėse, Lenkijoje ir Ukrainoje. SEB yra įmonių, institucijų ir privačių asmenų finansų partnerė. Jos veiklos sritys yra mažmeninė, asmeninė, verslo ir investicinė bankininkystė, investicijų valdymas, gyvybės draudimas.

Banko tipas:

Seb Vilniaus bankas yra akcinė bendrovė. Vilniaus bankas tapo SEB grupės nariu, SEB įsigijus 97,9 proc. Vilniaus banko akcijų. SEB akcijos kotiruojamos Stokholmo akcijų biržoje. AB yra ribotos turtinės atsakomybės įmonės, turinčios JA teises. Jų kapitalas yra padalytas į akcijas. Bendrovės akcininkai yra jos kolektyviniai savininkai. Akcininkai neatsako savo turtu už bendrovės prievoles kreditoriams. Akcininkais gali būti FA, JA ir valstybė, kuriai atstovauja atitinkamas valstybės organas. Atviros akcinės bendrovės akcininkų skaičius yra neribojamas ir akcijos gali būti platinamos viešai ir parduodamos biržoje. Akcinės bendrovės pelnas yra naudojamas bendrovės veiklai plėtoti, valdytojams premijuoti, dividentams mokėti ir kt. tikslams. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro platinant išleistas obligacijas, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

Misija

SEB grupės, kuriai priklauso SEB Vilniaus bankas, misija – teikti konsultacijas finansų klausimais ir valdyti finansų riziką bei operacijas verslo ir privatiems klientams,

sukuriant realų klientų pasitenkinimą,

užtikrinant konkurencingą grąžą akcininkams,

užsitarnaujant gerų piliečių vardą visuomenėje.

Šių tikslų siekiame padedami motyvuotų darbuotojų ir įvairias SEB veiklas plėtojančių padalinių bendradarbiavimo.

SEB grupės vizija – tai siekis tapti pirmaujančiu Šiaurės Europos banku ir savo veiklą grįsti ilgalaikiais ryšiais su klientais, kompetencija ir elektroninėmis technologijomis.

SEB grupės veiklos strategija – plėtoti tradicines grupės veiklos sritis, išliekant verslo klientų ir finansiškai aktyvių bei reiklių privačių asmenų finansų partneriais, ir įtvirtinti grupės pozicijas rinkoje.

Pirmenybę teikiame šiems siekiams:

• didesnis klientų pasitenkinimas,

• padalinių bendradarbiavimo ir „vieno langelio“ principo stiprinimas,

• efektyvesnis išteklių valdymas.

SEB socialinė atsakomybė

Banko vaidmuo visuomenės gyvenime yra labai svarbus. SEB savo veiklą grindžia pasitikėjimu, ilgalaikiais ryšiais su klientais, darbuotojais ir visa visuomene. Vienas iš pagrindinių SEB tikslų yra būti geru visuomenės nariu tose šalyse, kuriose veikia SEB grupės padaliniai.

SEB pasisako už tvirtus moralinius principus ir vertybes, prisideda prie darnios plėtros procesų, visą savo veiklą grįsdamas pagrindinėmis SEB vertybėmis – tęstinumu, atsakomybe, profesionalumu ir pagarba.

2003 m. gruodį SEB valdyba patvirtino SEB grupės verslo socialinės atsakomybės politiką. SEB socialinė politika reiškia ilgalaikę atsakomybę kasdieninėje veikloje, kuri grindžiama etikos principais, nes visa tai turi tiesioginę įtaką SEB klientų verslui ir darbuotojams, o taip pat atsakomybę visuomenei plačiąja prasme. Be to, socialinė politika reiškia, kad SEB pritaria devyniems JT tarptautinės iniciatyvos –

Pasaulinio susitarimo (Global Compact) – principams ir vadovaujasi OECD rekomendacijoms didžiausioms tarptautinėms bendrovėms.

Prioritetinės sritys, atspindinčios SEB įsipareigojimą prisiimti socialinę atsakomybę plėtojant verslą:

• etika ir darni plėtra,

• SEB kaip darbdavio vaidmuo,

• aplinkos klausimai,

• įsipareigojimai visuomenei.

Principai:

– Laikykis pastovaus tikslo – nuolat tobulink produktą ar paslaugą.

– Suvok naują filosofiją.

– Liaukis priklausęs nuo masinių tikrinimų.

– Liaukis vertinęs verslą vien pagal kainą etikoje.

– Nuolat gerink gamybos ir paslaugų sistemą.

– Įdiek šiuolaikinius mokymo darbo vietoje metodus.

– Įvesk vadovavimą.

– Atsikratyk baimės.

– Sulaužyk barjerus, skiriančius funkcinių sričių personalą.

– Atsisakyk šūkių, pamokymų ir uždavinių darbuotojams.

– Panaikink kiekybines kvotas.

– Pašalink kliūtis, trukdančias didžiuotis darbu.

– Įdiek veiksmingą lavinimo ir mokymo programą.

– Veik, kad įgyvendintum pakeitimus.

Valdymo metodai:

Valdymo metodas – tai atskirų valdymo veiklos funkcijų realizavimo būdas. Valdymo metodai skirstomi į ekonominius, administracinius,juridinius, socialinius-psichologinius.
Darbuotojų atranka

SEB visiems siūlo lygias galimybes, nepriklausomai nuo kultūrinių skirtumų, lyties, religijos, rasės ar asmeninių įsitikinimų.

SEB gerbia savo darbuotojus – darbuotojai visada turi galimybę dalyvauti konkursuose eiti atitinkamas pareigas.

SEB vadovaujasi darbuotojų karjeros tęstinumo principu.

SEB aktyviai ieško būsimų darbuotojų tarp geriausių studentų universitetuose.

SEB siekia greitai ir sklandžiai įtraukti į darbą naujus darbuotojus kuriant vieną SEB.

Lyderystė

SEB grupėje lyderystės principą lemia vizija, realybės pojūtis, vadovavimasis etikos principais, drąsa.

SEB lyderystės stilius – remtis pasitikėjimu, lojalumu, pagarba kolegoms, supratimu, komandiniu darbu ir darbo efektyvumu.

Tobulėjimas

SEB remia ir palaiko darbuotojų tobulinimosi iniciatyvą – suteikia galimybę lankyti įvarius kursus banke ir kitose institucijose, naudotis internetu, kitais informacijos šaltiniais, suteikia įvairių kitokių galimybių tobulėti.

SEB nuolat siūlo kelti kvalifikaciją darbe, banke, SEB grupėje.

SEB gerbia savo geriausius darbuotojus – sprendimai skirti į aukštesnes pareigas visada yra skaidrūs, aiškūs ir teisingi.

SEB yra tarptautinės bankų veiklos grupė – mokėti anglų kalbą yra ypatingai svarbu, tad SEB skatina besimokančiuosius anglų kalbos.

Atlyginimas

SEB yra konkurencingas darbdavys vietinėse rinkose.

SEB profesinio skatinimo programos yra paprastos, aiškios, skaidrios ir teisingos.

SEB gerbia individualius darbuotojų poreikius ir palaipsniui diegia lanksčius motyvaciją skatinančius sprendimus.

SEB siekia derinti pinigine ir ne pinigine išraiška pagrįstas skatinimo programas.

SEB siekia kasmet peržiūrėti atlyginimų sistemą.

Informavimas

SEB informuoja atvirai ir laiku – SEB gerbia darbuotojus ir juos visuomet informuoja apie bankų grupės veiklą, jei įmanoma, iš pirminio informacijos šaltinio.

SEB užtikrina, kad klientams visada būtų pateikiama reikiama informacija.

SEB laikosi konfidencialumo taisyklių ir elgiasi profesionaliai, naudodama banko ir jo antrinių įmonių turimą konfidencialią informaciją.

SEB visada laikosi etikos ir moralės principų.

Darbo aplinka ir atmosfera

SEB savo darbuotojams kuria šiuolaikišką darbo aplinką, laikosi nuomonės, kad turi būti laiko darbui, namams, sveikatai stiprinti.

SEB skatina tarpusavio supratimą, dėmesingumą, pagarbą vienas kitam, skatina ugdyti saugumo jausmą.

Išėjimas iš banko

SEB stengiasi išvengti darbuotojų atleidimo, kurdamas ilgalaikius darbuotojų poreikio planus ir perkvalifikuodamas darbuotojus. Jei atleidimas iš darbo neišvengiamas, SEB padeda darbuotojams pasiruošti naujam darbui.

Valdymo stilius:

Valdymo stilius – tai vadovo poveikio padaliniui būdas, siekiant daryti jam įtaką ir skatinant jį siekti organizacijos tikslų.

Mano manymu, Seb Vilniaus bankas atitka demokratinį valdymo stilių, kuris remiasi valdžios pasidalijimu, įtraukiant pavaldinius į valdymą ir sprendimų priėmimą, o kurio atsišakojimas apibudina tiksliau, tai būtų:

Laisvas valdymo stilius dažnai vadinams liberaliu, kuriam būdingas minimalus vadovo kišimasis į pavaldinių veiklą.

Struktūra

Valdymo struktūra – tai visuma linijinių, funkcinių ir tikslinių valodymo elementų, siejamų tarpusavyje linijiniais ir funkciniais pavaldumo ryšiais.

Organizacinė valdymo struktūra gali būti suprantama kaip darbo paskirstymo ir kooperacijos forma valdymo procese.

Funkcinis valdymas pagal specialistų veiklos sritį (funkcijas). Funkcinis vadovas atsakingas tik už atskirą, tam tikrą, konkrečią organizacijos darbo sritį. Jis turi teisę duoti nurodymus tik funkciniais klausimais. Tokiu būdu gamybinio padalinio vadovas nurodymus gauna iš kelių specialistų (fncinių vadovų) ir atsiskaito prieš kelis asmenis pagal jų kompetenciją už galutinius darbo rezultatus vykdytojas atsiskaito linijiniam (tiesioginiam) vadovui. Pagal funkcijas gali būti skirstoma ne tik specialistų, bet ir vadovų veikla.

SEB Vilniaus banko organizacinė struktūra

Akcininkų susirinkimas

Banko stebėtojų taryba

Banko valdyba

Valdybos pirmininkas, Prezidentas

Prezidento patarėjai VB grupės vyriausiasis teisininkas

Sekretoriatas Komunikacijos vadovas

Personalo departamentas Specialaus kreditų administravimo departamentas
Vidaus audito departamentas Prevencijos departamentas

Mažmeninės bankininkystės tarnyba Kredito tarnyba Verslo bankininkystės tarnyba Finansų tarnyba

Verslo plėtros departamentas Kredito departamentas Finansų rinkų departamentas Finansų ir atskaitomybės departamentas

EL. bankininkystės departamentas Šalių ir finansų institucijų rizikos vertinimo skyrius Atskaitomybės ir rizikos kontrolės departamentas Iždo ir rizikos valdymo departamentas

Produktų plėtros departamentas Verslo klientų ir finansų institucijų departamentas Apskaitos politikos grupė

Mokamųjų kortelių departamentas Operacijų departamentas Planavimo grupė

Rinkodaros departamentas Lėšų valdymo ir prekybos finansavimo departamentas Pirkimų vadovas

Klientų aptarnavimo kokybės departamentas Verslo plėtros skyrius IT tarnyba

Filialai UAB SEB Vilfima IT tarnybos direktoriaus pavaduotojas – IT vadovas

AB SEB VB būsto bankas UAB SEB VB rizikos kapitalo valdymas IT projektavimo departamentas

UAB SEB VB investicijų valdymas UAB SEB VB lizingas IT strategijos departamentas

UAB SEB VB gyvybės draudimas UAB SEB VB nekilnojamasis turtas IT operacijų departamentas

Paskelbtas
prieš
darbas prastas, tokio net negalejo priimti vertinimui.

Rašykite komentarą

-->